Home Constitutions Search
Document
Information Contact About Help

SwedenRedaktionell inledning

Sex nya grundlagar beslutades i Sverige under perioden 1809‚Äď1850, n√§mligen 1809 √•rs regeringsform (RF 1809), 1809 √•rs successionsordning (SO 1809), 1810 √•rs riksdagsordning (RO 1810), 1810 √•rs tryckfrihetsordning (TF 1810), 1810 √•rs successionsordning (SO 1810) samt 1812 √•rs tryckfrihetsordning (TF 1812). SO 1809 och TF 1810 blev kortlivade. SO 1809 ersattes √•r 1810 av en ny successionsordning n√§r den utkorade kronprinsen hastigt avled och en ny tronf√∂ljare valdes. TF 1810 ersattes av TF 1812 av politiska sk√§l. Den fr√§msta f√∂r√§ndringen var inf√∂randet av indragningsmakten. RF 1809, RO 1810 och TF 1812 √§ndrades flera g√•nger under perioden fram till 1850. RO 1810 ersattes √•r 1866 av en ny rikdagsordning, TF 1812 √•r 1949 av en ny tryckfrihetsf√∂rordning och RF f√∂rst √•r 1974 av en ny regeringsform. SO 1810 g√§ller alltj√§mt.

F√∂rfarandet vid tillkomsten av de nya grundlagarna innebar att riksdagen (de fyra st√•nden) f√∂rst antog lagarna som sedan stadf√§stes av Konungen. I och med stadf√§standet hade lagarna tr√§tt i kraft. F√∂r f√∂rfarandet vid grundlags√§ndring fanns f√∂reskrifter i 81 ¬ß och 82 ¬ß¬ß RF 1809 och i 75 ¬ß RO 1810. De innebar i korthet att grundlagarna inte kunde √§ndras eller upph√§vas p√• annat s√§tt √§n genom Konungens och alla st√•ndens samst√§mmiga beslut vid tv√• olika riksdagar. Initiativ till grundlags√§ndring kunde tas av konstitutionsutskottet och av Konungen. N√§r Konungen hade samtyckt till de grundlags√§ndringar som riksdagen hade enats om eller riksdagen godk√§nt de grundlags√§ndringar som Konungen f√∂reslagit hade grundlags√§ndringarna ocks√• tr√§tt i kraft. N√•got s√§rskilt promulgationsf√∂rfarande kr√§vdes inte s√•som var fallet vid vanlig lagstiftning. √Ąndringarna kungjordes men i den formen att hela den √§ndrade grundlagen trycktes om i sin nya lydelse.

Under den aktuella perioden g√§llde att riksdagar skulle h√•llas vart femte √•r (fr√•n och med 1844 vart tredje √•r) med m√∂jlighet till urtima riksdagar d√§remellan. I praktiken kom riksdagar att √§ga rum √•ren 1809‚Äď10, 1810, 1812, 1815, 1817‚Äď18, 1823, 1828‚Äď30, 1834‚Äď35, 1840‚Äď41, 1844‚Äď45 och 1847‚Äď48.

De autentiska editionerna av dessa sex grundlagar med √§ndringar under perioden 1809‚Äď1850 utg√∂rs i denna utg√•va av de versioner som kungjorts i Kongl. Maj:ts f√∂rordningar (√Örstrycket) mellan √•ren 1809 och 1824 och fr√•n √•r 1825 i Svensk f√∂rfattningssamling. N√•gra uppenbara feltryck har r√§ttats. Grundlags√§ndringar anges i noter till varje √§ndrad paragraf eller moment. Noterna √•terfinns i slutet av varje dokument.

De officiellt kungjorda versionerna har kontrollerats mot andra dokument. Alla de nya grundlagarna bereddes av konstitutionsutskottet. I fr√•ga om RO 1810 skedde dock den slutliga beredningen i ett s√§rskilt tillsatt j√§mkningsutskott. F√∂r kontroll av de kungjorda lagtexterna till SO 1809, RO 1810, TF 1810, SO 1810 och TF 1812 har den slutliga utskottsversionen anv√§nts. Denna version har i of√∂r√§ndrat skick antagits av st√•nden och Konungen. RF 1809 har kontrollerats mot ett uppr√§ttat handskrivet dokument som undertecknats av talm√§nnen f√∂r de fyra st√•nden och d√§refter √∂verl√§mnats till Konungen f√∂r godk√§nnande. √Ąndringarna av RF 1809, RO 1810 och TF 1812 har kontrollerats mot den version som finns i Riksdags Beslutet f√∂r varje riksdag. Riksdags Beslutet var en sammanfattning av de beslut som fattats under den g√•ngna riksdagen, undertecknad av samtliga riksdagsledam√∂ter. Alla utskottshandlingarna och Riksdags Beslutet finns i riksdagstrycket f√∂r resp. riksdag. Vissa utskottstexter har dock tryckts f√∂rst senare.

Kontrollerna har påvisat mycket få brister i överensstämmelsen mellan de officiellt kungjorda versionerna och lagtexterna i de angivna dokumenten utom vad beträffar stavning och interpunktion. Och i båda dessa avseenden är skillnaderna åtskilliga. De få brister i överensstämmelse i fråga om ordval som påträffats anges i noter. Knappast någon av dessa skillnader innebär dock någon förändring av lagtextens innebörd.

Litteratur i urval

Litteraturen om 1809-10 års grundlagsverk är omfattande, särskilt vad beträffar RF 1809. Här anges endast några få arbeten som använts vid arbetet på denna utgåva. Flera av dessa arbeten innehåller omfattande litteraturhänvisningar.

Samtliga grundlagar

Malmgren, Robert, Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar, Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1921.

Naumann, Christian, Sveriges Statsförfattnings-rätt, Stockholm: P.A. Norstedt & Söner, 1844.

Naumann, Christian, Sveriges grundlagar och constitutionella stadgar, jemte Constitutions-utskottets vid 1809-10 årens riksdag med förslagen till grundlagarne afgifna memorialer, samt Norges grundlov, 2. uppl., tillökt och förbättrad, Stockholm: P.A. Norstedt & Söner, 1862.

RF 1809 och RO 1810

Fahlbeck, Erik, Ståndsriksdagens sista skede 1809-1866, Sveriges Riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framställning. Förra avdelningen. Åttonde bandet,. Stockholm: Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1934.

1809 års regeringsform. Minnesskrift till 150-årsdagen den 6 juni 1959, Lund: Håkan Ohlssons Boktryckeri, 1959.

TF 1810 och TF 1812

Vallinder, Torbjörn, Nio edsvurna män. Jury och tryckfrihet i Sverige 1815-2000, Oskarshamn: Carlssons, 2000.